Nova znanja za sprečavanje i kontrolu zagađenja

16. Jun 2023.

Beograd, 13. jun 2023. godine - Uz podršku inicijative “EU za Zelenu agendu u Srbiji”, održana je obuka za predstavnike i predstavnice institucija koje su nadležne za izdavanje integrisanih dozvola na nacionalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou, koju je uživo i onlajn pratilo više od 70 polaznika i polaznica. Integrisane dozvole izdaju nadležni organi na nacoinalnom, pokrajinskom i lokalnom nivou za postrojenja koja mogu da imaju negativan uticaj na zdravlje ljudi i životnu sredinu kako bi se sprečilo i kontrolisalo zagađenje koje  emituju ova postrojenja.

Uslove i postupak izdavanja integrisanih dozvola u Srbiji uređuje Zakon o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine, čijim donošenjem je u pravni sistem Republike Srbije delimično preneta EU  Direktiva o industrijskim emisijama (eng. Industrial Emissions Directive). -  Primenom ovih zakonskih rešenja, Srbija se usklađuje sa međunarodnim standardima u oblasti zaštite životne sredine, zbog čega je važno da nadležni organi i operateri imaju odgovarajuća znanja i veštine za primenu i sprovođenje potrebnih mera.

Pored upoznavanja sa nacionalnim procedurama za izdavanje integrisanih dozvola, učesnici obuke su saznali više detalja i konkretnim primerima sprovođenja industrijskih direktiva u državama članicama EU, kao i sa najčešćim problemima sa kojima se susreću organi nadležni za izdavanje dozvola i sami operateri IPPC postrojenja (Integrated pollution prevention and control), od nedovoljnih kadrovskih kapaciteta do nepotpunih zahteva i velikih materijalnih ulaganja koja su potrebna za realizaciju mera. Imajući sve ovo u vidu, kroz realizaciju projekata koje finansiraju Evropska unija i drugi donatori, sprovode se ovakve obuke, a obezbeđena je i tehnička pomoć za nadležne organe i operatere IPPC  postrojenja. Znanja stečena na ovaj način igraće značajnu ulogu u obezbeđivanju efikasne primene ekoloških propisa i mera, što za cilj ima smanjenje industrijskih emisija i obezbeđivanje čistije životne sredine.

Pored podrške razvoju strateškog i pravnog okvira i investicionih ulaganja u oblast smanjenja industrijskog zagađenja, ovo je još jedna od aktivnosti koja se sprovodi kako bi se ubrzala dekarbonizacija privrede i smanjile industrijske emisije gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u Srbiji.

Ova obuka je organizovana u saradnji sa projektom IED Srbija “Zelena tranzicija – implementacija Direktive o industrijskim emisijama u Srbiji od 2021-2025”, koji realizuje Tehnološko-metalurški fakultet Univerziteta u Beogradu.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz tehničku i finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa Ambasadom Švedske i Evropskom investicionom bankom (EIB), uz dodatna finansijska sredstva koja su obezbedile vlade Švedske, Švajcarske i Srbije.