Održana prva radionica za izradu Strategije zaštite životne sredine

27. Januar 2023.

Beograd, 23. januar 2023 - Prva radionica za izradu Strategije zaštite životne sredine – Zelena agenda Republike Srbije, održana je danas u Beogradu, u organizaciji Ministarstva zaštite životne sredine i projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“. Radionici je prisustvovalo više od 120 članova Radne grupe koju čine predstavnici i predstavnice državnih institucija, naučno-istraživačkih ustanova i organizacija civilnog društva.

„Ova Strategija će definisati pravce razvoja zaštite životne sredine, a oni se poklapaju sa ciljevima Sofijske deklaracije i pet stubova Zelene agende za Zapadni Balkan: dekarbonizacija, cirkularna ekonomija, borba protiv zagađenja, zaštita i očuvanje prirode i biodiverziteta, kao i uspostavljanje održivih lanaca za snabdevanje hranom i ruralni razvoj“, rekla je Sandra Dokić, državna sekretarka Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije.

Žarko Petrović, vođa tima za vitalni razvoj Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) naglasio je da je Strategija zaštite životne sredine jedan od najvažnijih strateških dokumenata u zemlji, te da je „ozelenjavanje“ privrede i društva koje se dešava i u Evropi i u svetu nesumnjivo i razvojni put Srbije, imajući u vidu da izvori finansiranja sve više podržavaju one inicijative koje vode računa o životnoj sredini i imaju povoljan uticaj na nju.

Prva radionica Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu životne sredine – Zelena agenda bila je posvećena pregledu stanja životne sredine u Srbiji i identifikovanju ključnih problema kojima će se baviti Strategija, u pet oblasti: dekarbonizacija, energetska efikasnost i smanjenje industrijskih emisija, cirkularna ekonomija za efikasno korišćenje resursa i industrijsku simbiozu, smanjenje zagađenja životne sredine sa fokusom na kvalitet vazduha, zaštita i investiranje u biodiverzitet i ekosisteme, održivi prehrambeni sistemi i ruralni razvoj.

Očekuje se da će nacrt Strategije, tokom čije pripreme će biti održano nekoliko sastanaka Radne grupe, biti spreman u maju, dok bi javna rasprava prema Zakonu o planskom sistemu trebalo da se održi u septembru ove godine.

Procesom izrade ove strategije koordinira Ministarstvo zaštite životne sredine uz podršku projekta „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, čiji je jedan pravaca delovanja usaglašavanje domaćeg regulatornog okvira sa pravnim tekovinama Evropske unije i usklađivanje strateških ciljeva Srbije sa ciljevima Evropskog zelenog plana. Projektom je tako predviđena podrška u izradi brojnih zakona, podzakonskih akata i planskih dokumenata kojima će se urediti oblast zaštite životne sredine.

Projekat „EU za Zelenu agendu u Srbiji“, uz finansijsku podršku Evropske unije i u partnerstvu sa Ministarstvom zaštite životne sredine, sprovodi UNDP u saradnji sa ambasadom Švedske, Evropskom investicionom bankom (EIB) i Vladom Švajcarske.